VANTSO AKADEMİ

Akademi Hakkında

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesi toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında anahtar faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Küreselleşme ve ona koşut olarak bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim düzeyi yüksek, bilimsel araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip insan gücünün yetiştirilmesini, üretimde verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını ön plana çıkarmaktadır. Teknolojik gelişmelerin, üretim ve hizmet yöntemlerindeki değişmelerin işgücü piyasasında işgücü talebini de değiştirmekte, yeni teknolojileri verimli şekilde kullanabilecek yüksek nitelikli işgücüne olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu nedenle ancak dünyadaki hızlı değişime uyum sağlayabilen ve insan kaynağını bu yeni ortamın gerektirdiği niteliklerle donatabilen ülkeler 21'inci yüzyılda etkili ve başarılı olabilecektir.

Eğitim sistemlerinde özellikle mesleki teknik eğitim [MTE] boyutunun istihdam üzerinde büyük etkisinin olduğu bilinmektedir. MTE sistemleri, ağırlıklı olarak ekonominin ve iş piyasalarının gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme görevini üstlenmiştir. Bu bağlamda MTE sisteminin, etkili işleyebilmesi için, toplumsal gereksinimlerin yanı sıra istihdama ilişkin verilerden yola çıkılarak planlanması ve işgücü piyasasına hizmet edecek işleve kavuşturulması gerekmektedir.

İş dünyasının, halen %65’i lise seviyesinin altında eğitimi olan mevcut işgücü profiliyle dünya ile rekabet edemeyecek olması, mesleki ve teknik eğitime verilen önemin arttırılmasını ve iş dünyası ile mesleki eğitim konusunda işbirliğinin artarak devam etmesini gerektirmektedir.
“Hayatboyu öğrenme” kapsamında eğitim ve öğretim sorumluluğunun eğitim öğretim kurumları yanında işveren, çalışan ve ilgili meslek örgütlerince de paylaşılması gerekmektedir. 

2017 yılından itibaren eğitim hizmetlerimiz VANTSO Eğitim Akademisi olarak devam etmektedir. VANTSO Eğitim Akademisi Oda üyesi işletmelerin, uluslararası ticaret ortamında talep edilen bilgi ve becerileri işletme lehine kullanabilecek nitelikli kişileri yetiştirmeyi ve bireylerinin ekonomide yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği özelliklerle donatılmasını  hedeflemektedir. Van Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Akademisi faaliyetlerinde kar amacı güdülmemektedir.

VANTSO Eğitim Akademisi ile Odamız üyelerinin ve üye çalışanlarının, Van halkının,

• Ulusal ve uluslararası ortama uyum sağlayabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması,
• Bireysel yönetim ve organizasyon becerilerinin geliştirilmesi,
• Farklı ulusların kültürleri, davranış ve iş prensiplerinin öğretilerek farklı bir bakış açısı  yaratılmaya çalışılması,
• Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, amaçlanmaktadır.

 

KREDİ HESAPLAMA
DÖVİZ
USD: 19.03 TL EURO: 20.31 TL GBP: 23.26 TL